شرکت نسوزکار آذرخش

Change Language:

English

طراحی و ساخت انواع کوره های ذوب آلومینیوم
نسوزکاری انواع کوره های ذوب آلومینیوم
نصب و آجرچینی کوره های پخت آند
آسترکاری و خاک کوجی کوره های دوار ذوب چدن
آسترکاری و نسوزکاری دیگهای احیا

2014   All Rights Reserved by Azarakhsh Furnaces Technical Service Co